RODO - ochrona danych osobowych

Informujemy poniżej o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Roltex Siedliszcze" Sp. z o.o. zwana dalej: "Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Chełmska 1, 22-130 Siedliszcze, mailowo: roltexsiedliszcze@o2.pl lub telefonując pod numer: 82 569 21 55.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez P.U.H. "Roltex Siedliszcze"?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: a. dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), b. realizacja umowy z Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c. cel dowodowy - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu uzyskania oferty od Administratora, dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celach opisanych powyżej tj. marketingu produktów, w tym marketingu bezpośredniego.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że uzyskanie oferty lub zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, lub ustalenia przez Administratora, że się zdezaktualizowały.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Administrator w niezbędnym i wymaganym zakresie może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związane z obsługą informatyczną, prawną, księgową, handlową, doradczą, ubezpieczeniową, etc. oraz współpracującym producentom. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych: do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

STRONA GŁÓWNA - O NAS - KONTAKT